หน้าหลัก

บริษัทท่องเที่ยวที่มองการเดินทางท่องเที่ยวเป็นเสมือนการเดินทางของครอบครัว ครอบครัวหนึ่ง ซึ่งท่านคือหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวทู บาย โฟ แทรเวล การไปเที่ยวของเราจะไปแบบสบายๆ ไม่รีบร้อน และได้สาระ โดยให้เวลากับสถานที่สำคัญๆ ที่เราได้เลือกสรรแล้ว และนำหลักธรรมขั้นพื้นฐานมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับสถานที่ และกิจกรรม ต่าง ๆ โดยสอดแทรกกันอย่างกลมกลืน บนพื้นฐานของการบริการที่มุ่งให้ผู้ใช้บริการเกิดความสบายใจและประทับใจในบริการที่แตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วไป และยังสามารถนำข้อคิดและสาระจากการท่องเที่ยวไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดความสุขกาย สบายใจได้ด้วย

นอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้ว การเสียสละเวลารอคอยกันบ้าง การรู้จักแบ่งปันความสุขให้แก่กันและกัน การช่วยเหลือกันในระหว่างการเดินทาง ย่อมจะก่อให้เกิดความสบายใจ และความสุขทั้งทางกายและทางใจได้อย่างแน่นอน