กฐิน 9 วัด จ.น่าน

บอกกล่าวเล่าความ
เรื่องงานกฐิน 9 วัด ณ วัดหนองแดง อ.เชียงกลาง จังหวัดน่าน

การทอดกฐินที่วัดหนองแดง อ.เชียงกลาง จังหวัดน่านในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจะจรรโลงพระพุทธศาสนา ในส่วนของการทำบุญตามกาล คือ การทำงานกฐินในช่วงหลังออกพรรษา เพื่อถวายกำลังแด่พระภิกษุสงฆ์ ในด้านข้าวของและปัจจัย เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ ไม่ต้องเดือดร้อนในการเป็นอยู่ ทำให้ใช้เวลาไปในการศึกษาพระธรรมได้อย่างเต็มที่ ซึ่งประโยชน์ย่อมจะตกมาถึงชาวบ้าน คือได้รับฟังพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ถูกต้องเพื่อเป็นแนวทางนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของตนเองให้เกิดความผาสุก และดำรงตนอยู่ในกุศลธรรมอันจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมให้ความดีงามในตนเจริญงอกงามยิ่งขึ้น

ทำไมจึงเลือกวัดหนองแดง... จากการที่ได้มีโอกาสไปจังหวัดน่านค่อนข้างบ่อย และได้ไปศึกษาข้อมูลของชาติพันธุ์ ขนบประเพณีต่าง ๆ ได้พบว่า วัดหนองแดงนี้เป็นวัดเก่าแก่ของชาวไทลื้อ ที่มีถิ่นฐานอยู่ในบริเวณจังหวัดน่านนี้มาช้านาน สภาพของวัดยังคงศิลปะของชาวไทลื้อได้อย่างงดงามไม่เปลี่ยนแปลง อีกท่านเจ้าอาวาส พระครูพิบูลนันทวิทย์ ท่านเป็นพระนักพัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทลื้ออย่างเข้มแข็ง สภาพวัดที่ยังคงเดิมไม่เอนเอียงไปกับกระแสศรัทธานิยมที่มีข้าวของมากมาย หรือปรับแต่งตามใจของคณะศรัทธาต่าง ๆ ไม่มีให้เห็นในวัดนี้ สภาพโบสถ์ยังคงเรียบง่ายเช่นเดิม วัดสะอาด จัดแบ่งสัดส่วนพื้นที่ได้เหมาะสม ซึ่งเมื่อไปกี่ครั้ง ก็ยังคงสภาพเช่นนี้เรื่อยมา ไม่มีการจัดฉาก จึงเป็นเหตุหนึ่งที่อยากช่วยทำนุบำรุงวัดนี้ให้ยังอยู่ได้อย่างไม่ต้องกังวลกับกระแสโลกาภิวัฒน์ ท่านเจ้าอาวาสเองก็มีความเข้าใจและแม่นในหลักธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่ง แต่ท่านสามารถนำมาปรับใช้ให้กลมกลืนกับสภาพของท้องถิ่นได้อย่างน่าชื่นชม

ในปีนี้ ท่านเจ้าอาวาสวัดหนองแดง ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบล มีวัดเล็กวัดน้อยในอำเภอที่รับผิดชอบอีก 12 วัด ซึ่งด้วยกำลังของญาติโยมในหมู่บ้านไม่มีกำลังพอจะจัดงานทอดกฐินได้ อีกทั้งบางวัดมีพระสงฆ์ไม่ครบองค์ที่จะรับกฐิน ในฐานะเจ้าคณะอำเภอ ท่านเจ้าอาวาสวัดหนองแดงจึงดำริจะจัดให้มีการทอดกฐิน 9 วัด เพื่ออนุเคราะห์วัดในความรับผิดชอบเหล่านี้ ให้ได้รับอานิสสงส์แห่งกาลทานโดยทั่วถึงกัน

เมื่อ ตัน กับอ้อ ได้ไปรับทราบเรื่องนี้ จึงขอปาวารนาเป็นเจ้าภาพกฐินของวัดหนองแดง และวัดอื่น ๆ รวม 9 วัด และผ้าป่าหางกฐินอีก 4 วัด โดยขอแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดที่ได้ไปพบและปรึกษาเรื่องการจัดงานกับท่านเจ้าอาวาสวัดหนองแดง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ให้ญาติธรรมทุกท่านได้รับทราบดังนี้

1. งานกฐินจะจัดให้มีขึ้นใน วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยงานจะจัดที่ วัดหนองแดง อ.เชียงกลาง จังหวัดน่าน

2. งานกฐินนี้ จะมีวัดในความรับผิดชอบอีก 8 วัดมาร่วมรับกฐิน และอีก 4วัด จะจัดเป็นผ้าป่าหางกฐินเนื่องจากมีพระสงฆ์ไม่ครบจำนวนที่จะรับกฐินได้ (รายชื่อวัดตามแนบ)

3. จำนวนพระสงฆ์ทั้งหมด 26 รูป เณร 24 รูป

4. งานกฐินครั้งนี้ จัดเป็นกฐินสามัคคี เพื่อให้คณะญาติโยมที่มีจิตรศรัทธาได้มาร่วมกันทำบุญในครั้งนี้

5. กำหนดการจัดงาน (ดูจากเอกสารแนบ)

6. ในการดำเนินงานครั้งนี้ ท่านเจ้าอาวาสได้ให้ชาวบ้านทั้ง 9 หมู่บ้านได้มีส่วนร่วม ในการจัดงานต้อนรับเจ้าภาพ และผู้มาร่วมงานจากต่างจังหวัด

โดยให้จัดเตรียมเรื่องอาหาร การแสดง และของที่ระลึก ดังนั้น ในการจัดงานต่าง ๆ จึงมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ซึ่งทาง ตันและ อ้อ ไม่ต้องการให้หักค่าใช้จ่ายในการจัดงานออกจากเงินทอดกฐิน จึงใคร่ขอแจ้งให้ญาติธรรมทุกท่านได้ทราบ และจะขอแบ่งส่วนของการสนับสนุนเป็นเรื่อง ๆ ไป โดยท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำกุศลในส่วนไหน จะได้แจ้งความจำนงได้ถูกและ จะได้นำปัจจัยหรือข้าวของไปจัดสรรไว้ในที่ที่ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อให้งานกฐินในครั้งนี้เป็นงานของทุกท่านและได้อิ่มใจกับการทำกุศลครั้งนี้โดยทั่วกัน

ปัจจัยและของที่ต้องจัดเตรียม 1. กองสังฆทาน 9 กอง

2. กองผ้าป่าหางกฐิน 4 กอง

3. หนังสือนักธรรม ตรี โท เอก วัดละ 3 ชุด รวม 27 ชุด

4. เครื่องกีฬาสำหรับมอบให้โรงเรียนประจำหมู่บ้าน จำนวน 5 โรงเรียน

5. ค่าบริหารจัดการเตรียมงานของแต่ละหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ

10,000.00 บาท

ของที่ได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว

1. ผ้าไตรสีส้มทอง เบอร์ 0 จำนวน 9 ไตร

2. บาตรรสแตนเลส ขนาด 8 นิ้ว 9 ใบ

3. ย่ามและตาลปัตรงานกฐิน 9 ชุด

เพื่อความสะดวกและครบถ้วนในการเตรียมงาน ท่านที่ประสงค์จะรวมทำบุญในเรื่องใด ขอความกรุณากรอกรายละเอียดลงในใบแจ้งความจำนงร่วมบุญงานกฐิน 9 วัด ข้างล่างนี้ด้วยค่ะ
ส่วนท่านที่จะนำของมาร่วมงาน ท่านสามารถนำติดตัวไปเองได้ หรือจะนำมาฝากให้นำไปให้ทางตัน กับ อ้อ ก็ยินดีค่ะ โดยขอให้นำมาฝากไว้ที่ หจก. ทู บาย โฟ อาร์คิเทค แอนด์แทรเวล ที่ บ้านเลขที่ 157 ซอย ลาดพร้าว122 (หัวมุมซอยแยก11) ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง ค่ะ เบอร์โทรศัพท์02-9340833 ต่อ 13,14,23 หรือ 081-372-2578 , 081-659-6800Comments