ลาว

 

        ลาวเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจโดยเฉพาะเมืองหลวงพระบาง อตีตเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้างที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานและสำคัญต่อประเทศลาว อีกทั้งยังมีเรื่องราวที่แสดงถึงความผูกพันฉันพี่น้องกับไทยมาแทบทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าจะเป็น สุโขทัย อยูธยา รัตนโกสินทร์ หรือดินแดนล้านนา
 
        เมืองหลวงพระบางเดิมมีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น นครเชียงดงเชียงทอง ศรีสัตนหุตล้านช้าง เมืองชวามาลาประเทศ หรือเมืองชวาซิ่ง หลวงพระบางซิ่งหรืองเมืองซิ่ง และที่รู้จักกันมากก็คือ ศรีสัตนคนหุตล้านช้างร่มขาวหลวงพระบาง หรือ หลวงพระบาง
 
         ในสมัยโบราณ เมืองหลวงพระบาง เคยเป็นที่ตั้งแว่นแคว้นต่างๆ ของชนเผ่าไท-ลาวในเขตลุ่มแม่น้ำโขง แม่น้ำคาน แม่น้ำอู และแม่น้ำเชืองมาก่อน ในปี ค.ศ.1353 เจ้าฟ้างุ้มจึงได้รวบรวมแผ่นดินก่อตั้งอาณาจักรล้านช้างขึ้นในบริเวณเมืองหลวงพระบาง ซึ่งในสมัยนั้นมีชื่อเรียกว่า เมืองชวา เพราะมีชาวชวาเข้ามาอาศัยอยู่กันมาก ครั้นถึงปี ค.ศ.1357 จึงได้เปลี่นเป็นชื่อ เมืองเชียงทอง ต่อมาไม่นาน พระเจ้าแผ่นดินเขมรได้ส่งพระบางซึ่งเป็นพระพุทธรูปแบบสิงหลมาพระราชทานให้ เจ้าฟ้างุ้มจึงทรงเปลีนชื่อเมืองหลวงพระบางตามชื่อพระพุทธรูป
 
        ในปี ค.ศ.1545 พระเจ้าโพธิสารราชเจ้า โปรดทรงให้ย้ายเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้างมาอยู่ ณ เวียงจันทร์ แต่หลวงพระบางก็ยังคงเป็นราชธานีที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตอยู่ดังเดิม หลังปี ค.ศ.1694 ล้านช้างล่มสลายและแตกเป็นสามอาณาจักร คือ ล้านช้างหลวงพระบาง ล้านช้างเวียงจันทร์ และจำปาศักดิ์ กษัตริย์สายล้านช้างหลวงพระบางยังคงสืบทอดบัลลังก์กันต่อเรื่อยมาจนขบวนการประเทศลาวล้มล้างสถาบันกษัตริย์ลงในปี       ค.ศ.1975 แต่ส่วนใหญ่แล้วมักตกเป็นเมืองประเทศราชของสยาม เวียตนาม และฝรั่งเศส ในวาระต่างกัน
 
        หลวงพระบางเป็นราชธานีเก่าแก่ ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม ณ จุดที่แม่น้ำโขงและแม่น้ำคานไหลมาบรรจบกันพอดี นับเป็นหนึ่งในเมืองทีมีเสน่ห์มนต์ขลังที่สุดของเอเชียด้วย หมู่วัดวาอารามอันเก่าแก่ และยอดภูสีที่ตั้งตระหง่านเป็นฉากหลังด้วยความสูงกว่า 100 เมตร จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในเดือนธันวาคม ค.ศ.1995 แน่นอนผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยวหลวงพระบางต้องได้รับความสุขและประทับใจอย่างแน่นอน