พม่า

 
 

        จากบทเรียนประวัติศาสตร์ มาถึง “ผู้ชนะสิบทิศ” นิยาย เลื่องชื่อของยาขอบในอดีต ต่อเชื่อมด้วย อองซาน ซูจี ในปัจจุบัน นี่คือภาพลักษณ์ที่เรารู้จักกับพม่า หรือ เมียนม่าร์ในขณะนี้ เพียงบางแง่มุมเท่านั้น แต่ดินแดนที่มีประวัติสืบต่อยาวนานมานับพันปีแห่งนี้ ยังมีเรื่องราวที่น่าสืบค้น ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา และวิถีชีวิตของผู้คนที่มีความแตกต่างในทางชาติพันธุ์ที่มารวมตัวกันอยู่ ณ ดินแดนแห่งนี้

        ทู บาย โฟ แทรเวล ขอนำท่านร่วมกันเปิดม่านฟ้าแห่งลุ่มน้ำอิรวดี สัมผัสกับอู่อารยธรรมของภูมิภาคอีกแห่งหนึ่ง เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในประเทศที่เรียกตัวเองว่า สุวรรณภูมิ (GOLDEN LAND) มองเมียนม่าร์ในมุมมองของตัวเอง และสืบค้นรากฐานแห่งพระพุทธศาสนาเถรวาท ที่ยึดมั่นอยู่ในจิตใจของชาวเมียนม่าร์อย่างไม่เสื่อมคลาย ชมพิธีทางศาสนาที่งดงามและสื่อความหมายแห่งธรรมะได้อย่างไม่ยากที่ผู้คนจะเข้าถึง ชื่นชมกับเอกลักษณ์ของการแต่งกายทั้งชายหญิงที่สืบสานมาอย่างภาคภูมิ เมียนม่าร์เป็นเสมือนกระจกแห่งอดีตที่ช่วยให้เราสามารถมองย้อนเข้าไปในจิตใจของตนเอง และเราเชื่อมั่นว่า ประตูใจของท่านจะเปิดกว้างและมองเมียนม่าร์ในภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไป และยิ่งได้รับฟังข้อมูลจากวิทยากรที่ให้เกียรติไปกับเราในครั้งนี้ด้วย ย่อมทำให้การเดินทางในเมียนม่าร์มีคุณค่า ได้สาระและความสนุกสนานไปพร้อม ๆ กัน


        สถานที่ต่างๆ ที่นำชมจะช่วยให้ท่านได้เข้าใจประวัติศาสตร์และความเป็นมาของประเทศนี้อย่าง ต่อเนื่องตั้งแต่สมัยของพระเจ้าอนอว์รธา ที่เริ่มรวมชนชาติและตั้งเป็นประเทศขึ้นได้ ลัดเลาะไปตามเมืองหลวงของประเทศ ตั้งแต่ พุกาม อังวะ หงสาวดี มัณฑเลย์ และย่างกุ้ง ล่องลำน้ำอิรวดีเส้นเลือดสำคัญของประเทศสู่เมืองมิงกุน ท่านจะมหัศจรรย์ใจในแรงศรัทธาของชาวเมียนม่าร์ที่ได้สร้างระฆังที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลก และชมฐานเจดีย์ ซึ่งหากสร้างสำเร็จจะเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเช่นกัน นอกจากนี้เราจะนำท่านไปกราบนมัสการพระพุทธรูปและพระเจดีย์คู่บ้านคู่เมือง ต่าง ๆ รวมทั้งพระธาตุอินทร์แขวน และขอเชิญท่านร่วมกันทำบุญอุทิศกุศลให้แก่เจ้าฟ้าอุทุมพรและชาวไทยที่ถูกกวาดต้อนไปสมัยอยุธยาด้วย

        จากประวัติศาสตร์ และสาระทางศาสนาแล้ว ท่านยังได้สัมผัสชีวิตของชาวเมียนม่าร์ การดำรงชีวิตที่เรียบง่าย ด้วยใบหน้าที่เปื้อนแป้งทานาคา และรอยยิ้มด้วยไมตรีตลอดเส้นทาง พาท่านไปเยี่ยมเยือนชาวไทใหญ่แห่งรัฐฉาน นั่งเรือชมภาพชีวิตชาวน้ำ ณ ผืนทะเลสาบอินเล ชิมมะเขือเทศแสนอร่อยจากสวนลอยน้ำ และพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติแห่งพื้นน้ำและขุนเขา

        การเดินทางในครั้งนี้ ทาง ทู บาย โฟ แทรเวล ใคร่ขอเรียนท่านว่า เป็นกำหนดการที่ทางเราพยายามเลือกสรรมา เพื่อให้ท่านได้รู้จักประเทศเมียนม่าร์ในนทุกแง่มุม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทู บาย โฟ แทรเวล จะได้ต้อนรับท่านในการเดินทางสู่ฟ้าอิรวดีครั้งนี้ด้วยกัน