เวียดนาม


เวียดนาม ประเทศที่โชกโชนในด้านการรบและคำล่ำลือถึงความอดทนเสียสละและเห็นแก่ประเทศเป็นใหญ่ของชาวเวีดนาม ทำให้ประเทศนี้น่าสนใจที่จะไปเยือนเป็นอย่างยิ่ง ว่าหลังจากสงครามเวีดนามแล้ว ชาวเวียดนามมีความเป็นอยู่อย่างไร เริ่มสร้างชาติ สร้างสังคมและบุคลากรอย่างไรจึงเริ่มที่จะก้าวเข้ามายืนอยู่ในระดับประเทศแนวหน้าของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ได้อย่างภาคภูมิ นอกจากความสามารถของคนเวียดนามแล้วทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในเวียดนามนับว่ามีชื่อเสียงติดอันดับ โลกเช่นกันเช่นเดียวสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของเวียดนามที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีเรื่องราวที่น่าสนใจชวนให้ติดตาม

ที่แน่นอนที่สุด หลายท่านต้องการมาเวียดนามเพื่อมาซื้อของถูกฮานอยนับเป็นแหล่งชอปปิ้งที่ท่านจะสนุกสนานในการซื้ออย่างไม่รู้เบื่อ นอกจากนี้หลายท่านคงอยากลิ้มรสอาหารเวียดนามเพื่อเปลียบเทียบกับอาหารเวียดนามในประเทศไทยว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ ...เชิญค่ะ มาสัมผัสกับเวียดนามด้วยตัวของท่านเอง

วันที่ 1 ของการเดินทาง      กรุงเทพฯ – ฮานอย
05.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เจ้าหน้าที่ ทู บาย โฟ แทรเวล รออำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
07.50 น. คณะออกเดินทางสู่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนามโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG ...
09.35 น. ถึงสนามบินนอย ไบ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ ออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองฮานอย ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติแสนสวยของชนบทเวียดนามและสามเหลี่ยม ปากแม่น้ำแดง
12.00 น. นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.30 น. พาท่านนั่งรถชมเมืองฮานอย เมืองหลวงที่อดีตได้ชื่อว่าสวยที่สุดในเอเชียหรือ “Little Paris” ชมทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม หรือคนไทยเรียกว่า ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองฮานอย และมีตำนานเล่าขานถึงเรื่องของเต่าวิเศษและดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยปลดปล่อย ประเทศให้เป็นเอกราชได้ในสมัยของพระเจ้าเลไทโย (Le Thai Yo) และนำชมวัดหง็อกเซิน หรือวัดเนินหยกที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โดยข้ามสะพานสีแดงสดใส ไปยังวัด จุดนี้ถือเป็นจุดถ่ายภาพของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองฮานอย วัดนี้เป็นที่เก็บกระดองเต่ายักษ์
18.30 น. นำท่านรับประทานอาหารค่ำ เมื่อเรียบร้อยแล้วนำเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 ของการเดินทาง     ฮานอย – ฮาลอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแล้วนำท่านไปเคารพศพของ ท่านโฮจิมินห์ หรือ “ลุงโฮ” ของชาวเวียดนาม บุรุษผู้ต่อสู้เพื่อการรวมชาติและเอกราชของเวียดนาม ศพได้รับการอาบน้ำยาและดูแลให้อยู่ในสภาพดี ชมทำเนียบประธานาธิบดี พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ และบ้านที่ “ลุงโฮ” เคยพำนัก
11.30 น. นำท่านไปรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
13.00 น. ออกเดินทางไปยังเมืองฮาลอง (ระยะทาง ประมาณ 180 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง ระหว่างทางท่านจะเพลินกับทัศนียภาพแสนสวยของชนบทและหมู่บ้านที่มีการวางแบบแผนการกสิกรรมไว้อย่างดี แต่ละหมู่บ้านที่ผ่านไปจะปลูกพืชต่างชนิดกันถือเป็นการควบคุมปริมาณของสินค้าอย่างชาญฉลาด
16.30 น. ถึงเมืองฮาลอง ที่ตั้งของแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ “อ่าวฮาลอง” นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เรียบร้อยแล้วกลับโรงแรมที่พัก


วันที่ 3 ของการเดินทาง     ฮานอย – ฮาลอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแล้ว
08.00 น. นำท่านไปยังท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของอ่าวฮาลอง ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก ในด้านธรณีวิทยา ท่านจะได้ชมเกาะแก่งน้อยใหญ่ กว่า 2 พันเกาะ มีรูปทรงต่าง ๆ กัน ผืนน้ำสีเขียวใส มีเรือหาปลาอยู่ทั่วไป รวมทั้งเรือแพที่ทั้งเลี้ยงปลา และเป็นที่พักอาศัยกระจายอยู่ทั่ว เรือจะแวะให้ท่านได้ขึ้นเกาะเพื่อชมถ้ำ ที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม
12.00 น. วันนี้ให้รับประทานอาหารทะเลบนเรือ และท่านสามารถซื้อของสดเพิ่มเติม และให้พ่อครัวหรือแม่ครัวของเรือปรุงให้ตามชอบ
13.00 น. นำท่านกลับเข้าสู่ฝั่งและเดินทางกลับสู่เมืองฮานอย
16.30 น. ถึงเมืองฮานอย นำท่านไปช้อปปิ้ง ณ ตลาดดองซวน (Dong Xuan Market) ที่ซึ่งท่านสามารถหาซื้อของได้แทบทุกอย่าง
18.30 น. นำท่านไปชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำอันเลื่องชื่อของเวียดนาม เมื่อจบการแสดงแล้ว นำท่านไปรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ก่อนกลับสู่โรงแรมที่พัก


วันที่ 4 ของการเดินทาง     ฮานอย – กรุงเทพฯ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
09.00 น. นำท่านชมวัดเสาเดียว หอวรรณกรรมที่สร้างอุทิศแก่ขงจื้อ และชมพิพิธภัณฑ์การปฏิวัติ ที่แสดงการต่อสู้เพื่อความดำรงอยู่ของชาติและความขมขื่นของช่วงสงคราม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.30 น. นำชมเจดีย์ตรันคอก วัดควันทัน จากนั้นนำท่านได้ลงเดินเล่น ณ ถนนการค้าเก่าแก่ 36 สาย (36 Old Streets) ซึ่งแต่ละถนนจะมีสินค้าขายเฉพาะอย่างเช่น ถนนเครื่องเงิน ถนนผ้าไหม ถนนฝ้าย ถนนน้ำตาล ถนนกระดาษ เป็นต้น
17.00 น. ออกเดินทางไปยังสนามบินนอยไบ
20.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG ... สู่ประเทศไทย
22.25 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ