สังเวชนียสถาน คณะวัดโสมฯ

การมากราบสังเวชนียสถานฯ ในครั้งนี้ พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระสาสนโสภณ เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร หรือที่ศิษย์ทั้งหลายเรียกท่านด้วยความเคารพรักว่า “ท่านเจ้าคุณอาจารย์” เป็นผู้นำคณะศิษย์ด้วยตนเอง นับเป็นความเมตตา และกรุณาอย่างยิ่ง เพราะไม่เพียงแต่ท่านเจ้าคุณอาจารย์จะได้บรรยายธรรมอันประณีต งดงามให้ศิษย์เกิดความเข้าใจแล้ว ยังนำพาศิษย์ให้ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพุทธบูชา และเพื่อเป็นเหตุปัจจัยสั่งสมในการเดินทางชีวิตอันยาวไกลเพื่อประโยชน์ตนทั้งในโลกนี้ และโลกหน้าอีกด้วย และเพื่อให้การเดินทางนี้เกิดประโยชน์สูงสุด ท่านเจ้าคุณอาจารย์จึงได้ให้จัดพาไปยังสถานที่ ที่มีความสำคัญ และเกี่ยวของกับพระพุทธองค์อย่างครอบคลุม อันจะช่วยให้ผู้เดินทางได้เกิดความเข้าใจ มั่นใจ และตั้งใจปฏิบัติตนตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาได้อย่างสิ้นสงสัย

8 - 23 มกราคม 2553


Comments