ตามรอยธรรม ณ แดนอาทิตย์อุทัย

25 - 30 พฤษภาคม 2552
นการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นของพระเดชพระคุณ พระธรรมวิสุทธิกวี ท่านเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหารในครั้งนี้ เป็นการเดินทางเพื่อศึกษาเส้นทางพระพุทธศาสนา และความสัมพันธ์ของชาวญี่ปุ่น แนวคิด และวิถีการดำเนินชีวิตที่ได้รับการกล่อมเกลามาจากพุทธศาสนา ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากพุทธศาสนาในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาเปรียบเทียบ และสร้างความเข้าใจในพุทธศาสนาต่างแดน และแน่นอน ท่านผู้ร่วมเดินทางย่อมได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ไม่เพียงแต่ได้ท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานเท่านั้น หากยังได้ความรู้ในทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศาสนาอย่างเต็มอิ่ม นับว่าได้ทั้งอาหารกาย อาหารสมอง และอาหารจิตครบถ้วนจริง