ธรรมศึกษา 8-13 พฤษภาคม 2556

ในปี พ.ศ. 2556 นี้ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสาสนโสภณ ท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่เคารพรักของพวกเราได้เมตตาพาคณะญาติธรรมเดินทางตามรอยธรรม ไปยังประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งได้รับเอาพุทธศาสนาไว้ตั้งแต่ พันกว่าปีที่แล้ว เกาหลียังไม่เป็นประเทศแต่เป็นอาณาจักรใหญ่ 3 อาณาจักร โดยในปี พ.ศ. 915 อาณาจักรโกคุริยอ เป็นอาณาจักรเริ่มแรกที่นำพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเกาหลี และเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในยุคของอาณาจักรชิลลา ประมาณ พ.ศ. 1200 โดยประจักษ์พยานที่ยังยืนหยัดผ่านกาลเวลามาให้เราได้ชม คือ พระไตรปิฏกแกะด้วยไม้ที่ใช้เวลาแกะถึง 16 ปี ประดิษฐานอยู่ ณ วัดแฮอินซา และถ้ำมรดกโลก ซอกคูลั่ม แห่งวัดพูลกุกซา ที่สวยงาม นอกจากศิลปกรรมทางพุทธศาสนาแล้ว ขงจื้อเป็นอีกลัทธิหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย อีกทั้งศิลปกรรมด้านอื่น ๆ ของเกาหลีมีอยู่อย่างหลากหลาย เช่น สุสานม้าสวรรค์ หอคอยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก หอดูดาวชมซงแด วัดกาเมียนซา เป็นต้น