ทริปหลวงพระบาง 10 - 12 กรกฏาคม 2557

รายการบอกข่าวเล่าสิบ สถานีสุวรรณภูมิ โดยคุณ อัญชลีพร กุสุมภ์ ได้นำคณะเดินทางไป สัมผัสวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้างวันอาสาฬหบูชา ณ เมืองหลวงพระบาง

Comments