พม่า- เชียงตุง

                                                                        23 - 30 มีนาคม 2555
การเดินทางครั้งนี้ หจก. ทู บาย โฟ แทรเวล ได้รับความเมตตากรุณาจากพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระสาสนโสภณ เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร หรือที่ศิษย์ทั้งหลายเรียกท่านด้วยความเคารพรักว่า “ ท่านเจ้าคุณอาจารย์ ” เป็นผู้นำคณะศิษย์ด้วยตนเอง นับเป็นความเมตตา และกรุณาอย่างยิ่ง เพราะไม่เพียงแต่ท่านเจ้าคุณอาจารย์จะได้บรรยายความรู้ในด้านประวัติศาสตร์ และ ความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไทยในถิ่นที่ไปเยือน รวมถึงการบรรยายธรรมอันประณีต งดงาม ให้ศิษย์เกิดความเข้าใจแล้ว ยังนำพาศิษย์ให้ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพุทธบูชา

Comments