พุทธศาสน์ศึกษา 9 -14 มกราคม 2554

พุทธศาสน์ศึกษา ณ ประเทศพม่า โครงการร่วมระหว่างคณะแำพทย​ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยา​บาล นำคณะโดย พระมหาประนอม เข็มสันเทียะ รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง
Comments