เยือนถิ่นไทยใหญ่ในรัฐฉาน 10-15 มกราคม 2556

หจก. ทู บาย โฟ แทรเวล ได้รับความเมตตากรุณาจาก ท่านพระมหาประนอม รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง และ อาจารย์อิศริยา นุตสาระ เป็นผู้นำคณะศิษย์ด้วยตนเอง นับเป็นความเมตตา และกรุณาอย่างยิ่ง เพราะไม่เพียงแต่ท่านอาจารย์จะได้บรรยายความรู้ในด้านประวัติศาสตร์ และ ความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไทในถิ่นที่ไปเยือน รวมถึงการบรรยายธรรมอันประณีต งดงาม ให้ศิษย์เกิดความเข้าใจแล้ว ยังนำพาศิษย์ให้ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพุทธบูชา และ แน่นอน ท่านผู้ร่วมเดินทางย่อมได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ไม่เพียงแต่ได้ท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานเท่านั้น หากยังได้ความรู้ในทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศาสนาอย่างเต็มอิ่ม ..... นับว่าได้ทั้งอาหารกาย อาหารสมอง และอาหารจิต ครบถ้วน จริง ๆ

Comments